תנאים שימוש באתרי go-sites

תנאי שימוש  

השימוש באתר כפוף להסכמתכם לעשות בו שימוש בהתאם לכללים שיפורטו להלן וכן בהתאם להוראות כל חוק ודין לרבות אך לא רק הוראות שיחולו על שימוש באתר, כפי שיהיו מעת לעת (להלן : "הוראות הדין").

להלן יובאו בפניכם כללי השימוש באתר. נא קראו אותם בתשומת לב והקפדה.שימוש באתר משמעו אישור והסכמה לקבלת כללי השימוש והתחייבות לפעולה בהתאם להם כמו גם בהתאם להוראות הדין. 

הפרתם הכללים עלולה להביא להפסקת אפשרות שימושכם באתר, נקיטת הליכים משפטיים, ו/או שימוש באמצעים משפטיים אחרים, נגדכם בין על ידי החברה ו/או על ידי כל רשות ו/או גורם אחר, על כן נא הקפידו לקיים את הכללים - לטובת כולנו.

לשון זכר בתקנון זה ננקטה מטעמי נוחות בלבד. התקנון מיועד, כמובן, לגברים ונשים כאחד ויש לקראו ככזה. 

תכולת האתר 

אתר זה מכיל או עתיד להכיל מידע מסוגים שונים לרבות אך לא רק: מלל,ידיעות, דעות, כתבות, הודעות וכל טקסט אחר ו/או מידע אחר מכל סוג ערוך ו/או מוצג בתמונה ו/או בקול ו/או בכל אמצעי המחשה ו/או קליטה אחר קיים ו/או עתידי אשר ניתנים לקליטה על ידי משתמשים (להלן: "תכנים")

יתכן כי תמצא באתר תכנים שימסרו על ידי החברה   כשירות  לציבור,הפניות לאתרים שונים נוספים באמצעות קישורים או בדרך אחרת (להלן :"קישורים") כמו כן יכול שיפעלו בו קהיליות, פורומים, "צ'אטים", אתרים דוח שיח וכו' (להלן: "פורומים").

מידע המוגש כשירות לציבור, כגון אך לא רק, סקרים, סטטיסטיקות, ניתוחים, הערכות, ו/או מחשבונים ועזרים אחרים, נמסר בלא אחריות לתוכנו, אין לראות במידע המלצה לפעולה, אין להסתמך עליו בלא ביצוע בדיקה נוספת. 

קישורים המופעים באתר, נכללים בו לנוחות המשתמש וכשירות לו, החברה   לא תהא אחראית בשום דרך לאתרים המקושרים לתכנים המוצגים בהם, לאיכות השירות הניתן על ידם ואין בהכללתם כדי להעיד על תקינות האתרים להם יפנו קישורים. 

 

תכנים שיכללו בפורומים נמסרים ונכללים באתר, על אחריות המשתמש בלבד. החברה   אינה מתחיבת לפקח על פורמים ועל התכנים שבהם והיא אינה יכולה ולא תהא אחראית בשוב דרך לתכנים אלו ולהשפעתם על משתמש, קורא, או כל אדם אחר 

 

החברה   לא תהא האחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף לגוף ו/או לרכוש של משתמש ו/או צד ג' ככל שיגרם בשל ו/או בקשר לשימוש באתר, תכניו, הסתמכות עליהם לרבות השפעת תכנים על משתמש ו/או צד ג'  ו/או השפעתם על תכנה, חמרה ו/או ציוד קצה בו ו/או באמצעותו נקלטו. 

 

 

ניהול האתר 

 

האתר והמידע שבו פתוח לשימושכם במצבו כפי הוא ( as is). החברה   לא תוכל להתאים שירותים או מידע לדרישות משתמשים שונים. 

 

החברה   שומרת על כל זכות לשנות את האתר מעת לעת, לערוך בו או בתכניו כל שינוי עיצובי, תכני ו/או אחר. 

 

כן שומרת החברה   על כל זכות לעשות כל שינוי אחר באתר לרבות שינוי במבנה האתר כולו או בחלקיו, שינוי בזמינות שירותים שונים שניתנים בו בין לשם שכלולם ובין מכל טעם אחר, ובין הפסקתם הכל על פי שיקול דעתההבלעדי. 

 

החברה   שומרת על זכות לסגור את האתר כולו ו/או חלקו בכלל ו/או לקבוצות משתמשים, ו/או להפסיק את פעולתו של האתר כולו ו/או חלקיו.

 

 החברה   לא תהא מחויבת להודיע מראש על כל שינוי שתערוך באתר. 

 

בין אם ידוע לכם הדבר מניסיונכם בשימוש באתרים ובין אם ולאו יובהר כי יתכנו תקלות ופגיעות באיכות השירות והפסקות זמניות ו/או אחרות באלו.

 

 החברה   אינה ולא תהא אחראית לאיכות השירות ולאפשרויות השימוש באתר או לסדירות של אלו בין אם נפגמו בשל תקלות ו/או פגמים בתוכנות , בציוד קצה, בקווי תקשורת ובין מכל טעם אחר. 

 

הגבלות שימוש 

 

להזכירכם - שימוש באתר מהווה הסכמה לעשות בו שימוש בהתאם לכללי השימוש ולהוראות הדין ושימוש בו מהווה הסכמה והתחייבות שלכם לפעול בהתאם. 

 

לשם המחשה והבהרה בלבד יובא להלן פירוט שימושים אסורים. אין בפירוט כדי להוות רשימה ממצה, ואין באי הכללת איסור כלשהוא כדי להכשירו ואין בפירוט כדי לגורע מהכלל. 

 

איסור על שימוש בלתי חוקי - שימוש באתר לכל מטרה בלתי חוקית או מטרה שנאסרה על פי הוראותיו אסורה . 

 

שימוש אישי בלבד - האתר נועד לשימושך כמשתמש פרטי ומותנה בשימוש בפרטים אישיים מהימנים שלך בלבד. אין לעשות שימוש באתר תוך נטילת זהות בדויה ו/או התחזות לאדם אחר. אין לעשות באתר כל שימוש אחר שאינו שימוש אישי פרטי לרבות, שימוש מסחרי לשם הפקת רווח למשל, על ידי פרסום מוצר או שירות או הצעות מכר וכו'. כן אסורה עריכת סקרים, למטרות רווח או למטרות אחרות, הפצת או עריכת משחקים, הפצת "מכתבי שרשרת" וכו'.

 

איסור על העתקה - חל איסור על העתקה בכל דרך לרבות שיכפול, שעתוק, העתקה ישירה ו/או עקיפה וכו' של תכנים שמופיעים באתר, בין שנמסרו על ידי החברה   ובין שנכללו בפורומים שונים ו/או בקישורים כן חל איסור לעשות העתקה ישירה ו/או עקיפה של כל טכנולוגיה בה נעשה שימוש במסגרת האתר.

 

איסור על שימוש - חל איסור על מכירה, השכרה, הפצה, הצגה, שידור של תכנים מהאתר ו/או של תכנים שהועתקו ממנו לרבות התקנתם לצורכי מכירה, שכירות או בכל דרך אחר. 

 

איסור על הכנסת שינויים - חל איסור מפורש על הכנסת כל שינוי באתר, תכניו, טכנולוגיה בה נעשה שימוש במסגרתו. 

 

איסור על פגיעה באתר , תכניו חל איסור מפורש לשגר לאתר קבצים, אשר עלולים לפגוע באתר, ו/או במשתמש באתר בכל דרך לרבות קבצים נגועים בוירוסים

 

הגבלות שימוש בפורומים 

 

שימוש בפורומים יעשה על ידי משתמש בשמו שלו בלבד ועל אחריותו,החברה   אינה נושאת באחריות לתכנים שיופיעו בפורמים השונים ואינה מחויבת לפקח על הפורומים ועל התכנים שבהם. 

 

כמשתמש עליך לעשות בפורומים שימוש תרבותי ומכובד. 

 

על השימוש בפורומים כמו על השימוש באתר כולו יחולו הוראות הכללים והוראות הדין. לשם דוגמא והמחשה בלבד מובאים להלן שורה של שימושים אסורים, אין בפירוט כדי לגורע מהכלל. 

 

שימושים אסורים בפורומים ותכנים שאין להכליל בהם: 

 

א. הפרה של הוראות כל דין ו/או של הוראה ו/או הוראות מכללים אלו. ב. הסתה ו/או המרדה. ג. סיוע ו/או שידול ו/או ביצוע עבירה פלילית. ד. סיוע שידול ו/או גרימת כל עוולה אזרחית. ה. שימוש בלשון הרע. ו. פגיעה בפרטיות. ז. פרסום דברי תועבה מכל סוג. ח. פגיעה ברגשות מכל סוג שהוא. ט. פגיעה ו/או הפרה של זכויות יוצרים, משדרים, מבצעים ו/או כל זכות אחרת המוקנית ליצירה ו/או ליוצר. י. פגיעה ו/או הפרה של זכות קניין רוחני מכל סוג לרבות מדגם, סימן מסחר, פטנט, בין שנרשם ובין שלא נרשם ו/או סוד עסקי ו/או מסחרי ו/או קניין רוחני אחר אין שבעל הזכות נקט אמצעים להגנה עליה ובין אם לאו. יא.מידע מסחרי מכל סוג לרבות הצעות מכר של מוצר או שירות. 

 

מבלי שהדבר יטיל אליה אחריות לפורומים או לתכנים, החברה   שומרת על כל זכות למחוק ו/או לסרב להכליל באתר ו/או בפורומים תכנים על פי שיקול דעתה. 

 

החברה   לא תהא חייבת להודיע ו/או למסור מראש ו/או בדיעבד כל הודעה מוקדמת על אי הכללת ו/או על מחיקת תכנים ולא תהיה חייבת למסור נימוקים לפעולתה כאמור. 

 

בכלל זה שומרת החברה   על כל זכות להימנע מהכללה ו/או למחוק תכנים שאינם תואמים את הוראות ככללי שימוש אלו תכנים שיש בהם משום הפרה של הוראות דין ו/או תכנים שיש בהם לפגוע בהחברה   ו/או בעסקיה, בלקוחותיה ו/או מי מהפועלים בשמה ו/או מטעמה. 

 

מסירת פרטים אישיים 

 

מסירת פרטיך ונתונים אחרים אודותיך באתר, תהווה הסכמה והיתר להחברה   לעשות בהם שימוש, לשם מתן שירותיה באמצעות אתר זה לרבות, שיפור השירותים בכלל זה הסכמה לקבלת מסרים הודעות תכתובות שאלונים בדיקות תקופתיות סקרים וכו' שנועדו לשפרם. 

 

פרטים אישיים שמסרת יועברו לידי צד ג', אם ידרוש מסירתם מכוח צו שיפוטי ו/או הוראות כל דין אך גם מקרה של נקיטת ו/או התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים מכל סוג כנגד החברה.

 

 

זכויות יוצרים באתר 

 

זכויות היוצרים, הקניין הרוחני וכל זכות אחרת באתר, בעיצובו, בתוכנה בה נעשה שימוש במסגרתו ,באתר, בקוד מחשב, בקובץ גרפי, בטקסט ובכל מידע אחר הכלול בו הם ויהיו של החברה   בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי דבר מכל אלו ו/או חלקו אלא אם קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה   ובכפוף להסכמה זו אם נתנה. 

 

סימני המסחר המופיעים באתר הם קניינה של החברה  או, אם פורסמו על ידי מפרסמים מורשים קניינם של אלו. 

 

בשום מקרה, אין לעשות כל שימוש בסימני מסחר שבאתר אלא בהסכמה, בכתב ומראש של בעליהם. 

 

מסירתו של תוכן לאתר מהווה הצהרה מפורשת כי אתה בעל זכות יוצרים בו הרשאי למסור אותו לפרסום וכי אין במסירתו הפרה של זכות יוצרים של אחר. 

 

לתשומת לבך החברה  תסתמך על הצהרתך זו כבסיס להכללת תכנים שמסרת באתר . 

 

מסירת המידע לפרסום ,תקנה להחברה  זכות בלתי מוגבלת בזמן ,לעשות במידע שימוש בארץ ו/או בחו"ל והכל בלא שהחברה  תהא חייבת בתשלום כל תמורה בגין כך. 

 

בכלל זה תהא החברה רשאית לפרסם את המידע ו/או חלקיו בכל חלק של האתר לערוך את המידע ו/או לעשות בו כל שינוי על פי שיקול דעתה בכלל זה תהא החברה  רשאית, לשכפל, להעתיק להפיץ ולשווק את המידע. לא תשמע טענה בדבר פגיעה בזכות יוצרים ו/או זכות מוסרית ו/או בדבר זכותך לקבלת תשלום בגין כך. 

 

אחריות משתמש 

 

משתמש שיעשה שימוש באתר בניגוד לכללי השימוש או ניגוד להוראות דין יישא לבדו באחריות למעשיו לרבות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם להחברה  ו/או לכל אדם אחר. 

 

משתמש שיעשה שימוש באתר בניגוד לכללי השימוש או להוראות הדין כזה יהא מחויב לפצות את החברה  ולשפות אותה ו/או את עובדיה, ו/או מנהליה, ו/או בעלי מניותיה ,ו/או מי מטעמה על כל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט הכל אם דרישה ראשונה ועל פיה. 

 

החברה  רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר בכל מקרה של פעולה בניגוד לכללי השימוש ו/או הוראות הדין ואולם אין באי הפסקת שימוש, כדי לפטור אותך מאחריות כאמור לעיל ולהוות איסור ו/או הסכמה לפעולתך כאמור. 

 

פטור מאחריות 

 

פטור מאחריות כלפי החברה, משמעו פטור מכל אחריות לנזק ישיר או עקיף למשתמש ו/או לכל צד ג'. פטור מאחריות כלפי החברה  יחול גם לגבי כל חברה בת, חברה מסונפת, חברה קשורה, בעלי מניות, דירקטורים, נושאי משרה אנשי הנהלה, עובדים, וכל מי שפועל מטעם אלו ו/או בשמם הכל בין אם צוין הדבר מפורשות להלן ובין אם לאו.

 

 

כללי 

 

החברה  רשאית לשנות את כללי השימוש, מעת לעת להחליפם לערכם לתקנם בכל דרך ומבלי שתהא מחויבת למסור על כך הודעה מראש.

 

כל שינוי יכנס לתוקף מיידי ונוסח כללי שימוש עדכני ייכלל באתר. 

 

על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד . 

 

מקום השיפוט הבלעדי, לכל דבר ועניין הנוגע לכללי שימוש אלו ו/או לשימוש באתר יהא בבית משפט בעל הסמכות עניינית שמושבו שבאזור תל-אביב יפו. 

 

אין באמור כדי לגרוע מזכותה של החברה  להפנות כל עניין הנוגע לכללי השימוש ו/או לשימוש באתר להכרעת כל ערכאה ו/או גורם מעין שיפוטי אחר, והכל על פי שיקול דעתההבלעדי .

 

שימוש באתר יהווה הסכמה להביא כל עניין כאמור להכרעת גורם שתבחר החברה. 

 

 

 

 

 

מדיניות פרטיות של האתר

            

מאחר שחברת החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנטwww.jachnuncall.co.il   שהיא מנהלת ומפעילה (להלן: "האתר"), החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

            

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.       

כללי

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי,כלומר בשמך ובכתובתך, הזמנות שביצעת, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירות באתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך.

 זהו מידע סטטיסטי ומצטבר.לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד.          

 

רישום לשירותים           

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת ביצוע הזמנות בו,החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירות או לביצוע הזמנה.        

 

מאגר המידע    

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.  

 

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת – 

•  לאפשר  להשתמש בשירותים שונים באתר.      

 

  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.           

    •   לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.       

     • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר - לרבות פרסום מידע ותכנים.    

     •  כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי התעניינותך.        

    המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

            

דיוור ישיר אלקטרוני

            

החברה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.           

החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר.  

 

מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

 

אבטחת מידע    

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.